شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش

فلومتر

فلومتر از مهم ترین اجزای کنترلی دستگاه است. وظیفه فلومتر نشان دادن میزان عبور آب در زمان مشخص یا همان دبی است. هر دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دارای دو فلومتر است که یکی بر سر راه آب شیرین تولید شده و دیگری بر سر راه پساب نصب می شود. با وجود فلومتر می توان میزان آب تولیدی در شبانه روز، میزان پساب تولیدی در شبانه روز، نسبت آب شیرین به پساب (ریکاوری) و حجم کل آب ورودی را محاسبه کرد. فلومتر دارای استوانه مدرج شیشه ای و وزنه داخلش است. به این صورت که بالای وزنه در هر کجای استوانه قرار بگیرد.‌ عدد مطابق آن حجم آب عبوری در زمان مشخص شده است. واحدهای مختلفی برای حجم آب عبوری (دبی) وجود دارد. مانند لیتر بر دقیقه، لیتر بر ساعت، گالن بر دقیقه، گالن بر ساعت، متر بر ساعت و متر بر شبانه روز. که واحد استاندارد آن متر بر شبانه روز است. گاهی اوقات اعداد مندرج بر استوانه فلومتر بر حسب واحدهای دیگر است که به راحتی می توان به متر بر شبانه روز محاسبه کرد.
فرمول تبدیل واحدهای مختلف دبی به هم


 
لیتر بر ثانیه به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۸۶.۴
لیتر بر دقیقه به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۱.۴۴
لیتر بر ساعت به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۰.۰۲۴
لیتر در شبانه روز به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۰.۰۰۱
گالن در ثانیه به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۳۲۷
گالن در دقیقه به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۵.۴۵
گالن در ساعت به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۰.۰۹
گالن در شبانه روز به  متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۰.۰۰۳۷
متر مکعب بر ثانیه به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۸۶۴۰۰
متر مکعب بر دقیقه به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۱۴۴۰
متر مکعب بر ساعت به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۲۴
متر مکعب در شبانه روز به متر مکعب در شبانه روز ضرب در ۱
 

 
۱ لیتر بر ثانیه ۸۶.۴ متر مکعب در شبانه روز
۱ لیتر بر دقیقه ۱.۴۴ متر مکعب در شبانه روز
۱ لیتر بر ساعت ۰.۰۲۴ متر مکعب در شبانه روز
۱ لیتر در شبانه روز ۰.۰۰۱ متر مکعب در شبانه روز
۱ گالن در ثانیه ۳۲۷ متر مکعب در شبانه روز
۱ گالن در دقیقه ۵.۴۵ متر مکعب در شبانه روز
۱ گالن در ساعت ۰.۰۹ متر مکعب در شبانه روز
۱ گالن در شبانه روز ۰.۰۰۳۷ متر مکعب در شبانه روز
۱ متر مکعب بر ثانیه ۸۶۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز
۱ متر مکعب بر دقیقه ۱۴۴۰ متر مکعب در شبانه روز
۱ متر مکعب بر ساعت ۲۴ متر مکعب در شبانه روز
۱ متر مکعب در شبانه روز ۱ متر مکعب در شبانه روز