شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش

آزمایش EC

آزمایشی EC یکی از مهمترین آزمایش های آب است. EC به معنی الکتریک کنداکتیویتی ( رسانایی الکتریکی) آب است. به این معنی که چه مقدار املاح معلق رسانا در آب وجود دارد که می‌تواند برق را از خود عبور دهد. آزمایش EC تمام املاح موجود در آب که رسانای جریان برق هستند مانند فلزات، آهن، مس، یون های قطبی، نمک ها و مواد غیر آلی را اندازه گیری می کند. نحوه انجام آزمایش EC به این گونه است که دو میله که یکی از آنها بار مثبت و یکی از آن ها بار منفی دارد را در آب لب فرو می کند. با انجام این کار کاتیون های موجود در آب به میله با بار منفی و آنیون های موجود در آب به میله با بار مثبت می چسبند و جریان برق را منطقل می کنند. در این حالت جریان عبوری از آب را محاسبه میکنند و عدد EC به دست می آید. عدد به دست آمده توسط آزمایش EC معمولاً کمتر از نصف tds آب است به این معنی که کمتر از نصف املاح معلق موجود در آب املاح قطبی هستند.
60,000 تومان