شماره تماس: 09051477542
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 14:00
قم شهرک صنعتی شکوهیه خیابان مفتح پلاک K69
اولين تولید کننده دستگاه اسمز معکوس
دارنده گواهی ثبت اختراع
آزمایشگاه تخصص آب و فاضلاب
راهنمای سفارش
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

فلوتر مخزن پساب
فلوتر مخزن پساب

فلوتر مخزن پساب داخل مخزن پساب تولیدی نصب می شود و وظیفه آن کنترل میزان آب در مخزن و به تبع آن خاموش و روشن کردن دستگاه می باشد. به این صورت که با پر شدن مخزن پساب دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. و در صورتی که مخزن آب شیرین خالی شود و مخزن آب ورودی خالی نباشد دستگاه به طور اتوماتیک روشن می شود تا زمانی که مخزن آب شیرین پر و یا مخزن پساب و یا مخزن آب ورودی خالی شود. به این صورت است که دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. این فلوتر ها شناور ضد آب و دارای سیم می باشد که با ضریب خطای ده سانتی متر می تواند سطح آب را تشخیص و فرمان لازم را صادر کند.

فلوتر مخزن آب شیرین
فلوتر مخزن آب شیرین

فلوتر مخزن آب شیرین داخل مخزن آب شیرین تولیدی نصب می شود و وظیفه آن کنترل میزان آب در مخزن و به تبع آن خاموش و روشن کردن دستگاه می باشد. به این صورت که با پر شدن مخزن آب شیرین دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. و در صورتی که مخزن آب شیرین خالی شود و مخزن آب ورودی خالی نباشد دستگاه به طور اتوماتیک روشن می شود تا زمانی که مخزن آب شیرین پر یا مخزن آب ورودی خالی شود. به این صورت است که دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. این فلوتر ها شناور ضد آب و دارای سیم می باشد که با ضریب خطای ده سانتی متر می تواند سطح آب را تشخیص و فرمان لازم را صادر کند.

فلوتر مخزن آب ورودی
فلوتر مخزن آب ورودی

فلوتر مخزن آب ورودی داخل مخزن آب ورودی نصب می شود و وظیفه آن کنترل میزان آب در مخزن و به تبع آن خاموش و روشن کردن دستگاه می باشد. به این صورت که با پر شدن مخزن آب ورودی و در صورتی که مخزن آب شیرین و پساب پر نباشد. فلوتر سیگنالی به تابلو کنترل می فرستد و دستگاه تصفیه آب روشن می شود. و در در صورتی مخزن آب ورودی خالی شود فلوتر سیگنالی به تابلو فرمان می فرستد و دستگاه خاموش می شود. به این صورت است که دستگاه توانایی کار ۲۴ ساعته اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور را دارد. این فلوتر ها شناور ضد آب و دارای سیم می باشد که با ضریب خطای ده سانتی متر می تواند سطح آب را تشخیص و فرمان لازم را صادر کند.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تجهیزات کنترلی

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس به ۳ نوع شناور FLOATER نیاز دارد.
۱. شناور مخزن آب ورودی
۲. شناور مخزن آب شیرین
۳. شناور مخزن پسآب
به این صورت که اگر مخزن آب ورودی خالی شود دستگاه تصفیه آب خاموش می شود و چراغ خطای خالی بودن مخزن آب ورودی بر روی تابلو فرمان دستگاه روشن می شود.
اگر مخزن آب شیرین و یا مخزن پسآب پر شد دستگاه تصفیه آب خاموش می شود و چراغ خطای پر بودن مخازن آب شیرین و یا پسآب بر روی تابلو فرمان دستگاه روشن می شود.
 

مشاهده بیشتر